Privacy statement Stichting Ikunda

Bij Stichting Ikunda willen wij zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. Wij houden ons daarom aan de Europese regelgeving inzake bescherming van uw persoonsgegevens (AVG). Stichting Ikunda staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 68626827.

Verwerkingsdoeleinden
Stichting Ikunda verwerkt persoonsgegevens wanneer u informatie aanvraagt via onze website, zich aanmeldt als donateur of als u voor andere activiteiten telefonisch, in persoon of elektronisch contact met ons opneemt. Uw persoonsgegevens worden verwerkt met de volgende doeleinden:

 • Om contact met u op te nemen;
 • Om u informatie te sturen;
 • Voor het aangaan en uitvoeren van overige overeenkomsten.

Stichting Ikunda gebruikt uitsluitend de benodigde persoonsgegevens voor doeleinden die binnen de stichting vallen. Commercieel gebruik is hierbij uitgesloten. Inzichten over uw persoonsgegevens kunnen enkel worden vernomen door vrijwilligers of individuen die werkzaam zijn bij Stichting Ikunda. Uw persoonsgegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden tenzij u hiervoor toestemming heeft verleend of wanneer wij hiertoe genoodzaakt zijn uit gerechtelijke bevelen of andere dwingende regelgevingen. De bewaartermijn van uw gegevens bedraagt twee maanden. Na het beëindigen van uw donateurschap of overige overeenkomsten bij Stichting Ikunda, worden uw persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd. Hierbij zullen uw persoonsgegevens nimmer herleidbaar zijn binnen de stichting.

Voor de mensen die hulp ontvangen van Stichting Ikunda worden uitsluitend persoonsgegevens verwerkt in het kader van hulpverlening. De website van Stichting Ikunda maakt geen gebruik van cookies.

Rechtsgronden voor het verwerken van persoonsgegevens
Stichting Ikunda hanteert de volgende rechtsgronden voor het verwerken van persoonsgegevens:

 • Bij verkregen toestemming van betrokkenen;
 • Omtrent totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten;
 • In het kader van de wet naleven met betrekking tot o.a. boekhouding, fiscale verplichtingen, en gerechtelijke bevelen;
 • Persoonsgegevens worden gebruikt ter inzage van donateurs gegevens.

Uw rechten omtrent uw persoonsgegevens
Stichting Ikunda dient rekening te houden met uw voorkeuren omtrent uw persoonsgegevens. Hierbij heeft u recht op:

 • Vergetelheid. U heeft het recht om ‘’vergeten’’ te worden. Indien gewenst, kunnen persoonsgegevens kunnen worden gewist.
 • Rectificatie en aanvulling. Uw persoonsgegevens kunnen naar waarheid worden gewijzigd.
 • Dataportabiliteit. Persoonsgegevens kunnen worden overgedragen naar een andere partij.
 • Beperking van verwerking. Indien u hiertoe verzoekt, zullen wij minder gegevens verwerken zoals naar wens is aangegeven.
 • Menselijke verificatie. Geautomatiseerde besluitvorming kan worden nagekeken door menselijke controle indien in u hiertoe verzoekt.
 • Bezwaar making. U heeft het recht bezwaar te maken omtrent het opslaan en verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Duidelijke verstrekking van informatie over onze verwerking van uw persoonsgegevens.

Wilt u aanspraak maken op de bovenstaande rechten, neemt u dan contact op met Stichting Ikunda via de onderstaande contactgegevens.
Mocht u klachten hebben rondom Stichting Ikunda’s verwerking van uw persoonsgegevens, mag u deze indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden opgeslagen in Google Drive. Deze is enkel toegangkelijk voor mensen die werkzaam zijn voor Stiching Ikunda. De toegang is beveiligd door middel van een wachtwoord. Enkele contracten hebben ook een fysieke kopie en liggen beveiligd in een woning van een bij Stichting Ikunda aangewezen persoon. Deze persoon is ook werkzaam voor Stichting Ikunda. Voor fysiek opgeslagen persoonsgegevens worden dezelfde regelingen gehandhaafd als niet-fysieke gegevens. U kan aanspraak maken op de bovengenoemde rechten en uw persoonsgegevens zullen binnen twee maanden worden verwijderd of geanonimiseerd wanneer alle overeenkomsten tussen u en Stichting Ikunda worden beëindigd.

Wijzigingen omtrent de privacy statement
Bij het samenstellen van de inhoud van deze site is uiterste zorg nagestreefd, maar Stichting Ikunda sluit iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is. Aan de informatie die op deze site getoond wordt, kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden.
Informatie op de site kan door Stichting Ikunda zonder aankondiging worden gewijzigd.

Contact
E: info@ikunda.org
T: 06 12410105

Privacy statement Ikunda Foundation

We want to handle your personal data with care at Ikunda Foundation. We, therefore, adhere to European General Protection Data Regulations (GDPR) regarding the protection of your personal data. Ikunda Foundation is registered in the trade register of Kamer van Koophandel under number 68626827.

Processing purposes
Ikunda Foundation processes personal data when you request information via our website, register as a donor or agree other accords via telephone, in person, or electronical correspondence. Your personal data will be processed for the following purposes:

 • To contact you;
 • To send you information;
 • For entering into and executing other agreements.

Ikunda Foundation only uses personal data for purposes that fall within the foundation requisits. Commercial use is hereby excluded. Insights about your personal data can only be understood by volunteers or individuals who work for the Ikunda Foundation. Your personal data will not be made available to third parties unless you have given permission for this or when we are forced to do so by court orders or other mandatory regulations. The retention period of your data is two months. After termination of your donorship or other agreements with Ikunda Foundation, your personal data will be deleted or anonymized. Henceforth, your personal data will never be traceable within the foundation.

For the people who receive assistance from the Ikunda Foundation, only personal data is processed in the context of assistance. The Ikunda Foundation website does not use Cookies.

Legal grounds for processing personal data
Ikunda Foundation uses the following legal grounds for processing personal data:

 • With permission obtained from data subjects;
 • Concerning the formation or execution of agreements;
 • Comply with the law with regard to, among othes, accounting, tax obligations, and court orders;
 • Personal data is used for access to donor data.

Your rights regarding your personal data
Ikunda Foundation must take your preferences regarding your personal data into account. You are entitled to:

 • Oblivion. You have the right to be “forgotten”. If desired, personal data can be deleted.
 • Rectification. Your personal data can be changed truthfully.
 • Data portability. Personal data can be transferred to another party
 • Restriction of processing. If you request this, we will process less data as indicated.
 • Human verification. Automated decision-making can be reviewed by human control if you request so.
 • Objection. You have the right to object to the storage and processing of your personal data.
 • Clear provision of information about our processing of your personal data.

If you would like to claim the above rights, please contact Ikunda Founfation using the contact details stated below.
If you have any complaints regarding Ikunda Foundation’s processing of your personal data, you may submit them to The Dutch Data Protection Authority.

Security of personal data
Personal data is stored in Google Drive. This is only accessible to people who work for the Ikunda Foundation. Access is secured by means of a password. Some contracts also have a physical copy and are secured in a home of a person designated by the Ikunda Foundation. This person also works for the Ikunda Foundation. For physically stored personal data, the same arrangements are maintained as non-physical data. You can claim the above rights and your personal data will be deleted or anonymized within two months when all agreements between you and Ikunda Foundation are terminated.

Changes to the privacy statement
Ikunda Foundation reserves the right to make changes to the privacy statement. These changes will be included on this page.

Contact
E: info@ikunda.org
T: 06 12410105